ห้องพัก

      เรือนพัก 1

พักได้ 2 – 4 ท่าน (เตียงขนาด  5 ฟุต 2  เตียง)

ราคาค่าที่พัก  1 – 2 ท่าน 800/คืน, 3 ท่าน 1,000/คืน, 4 ท่าน 1,200/คืน


เรือนพัก 2

ห้องมาตรฐาน เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง ราคาค่าที่พัก 2 ท่าน 1,000/คืน

ห้องพิเศษ เตียงขนาด 5 ฟุต 2 เตียง พักได้ 4 ท่าน 1,400/คืน


******ท่านที่มาเป็นหมู่คณะ เหมาเรือนพัก เรือนใดเรือนหนึ่ง สามารถประกอบอาหารเองได้ โดยมีอุปกรณ์บริการอย่างครบถ้วน******